Generalforsamling 10. marts 2016

Generalforsamling Torsdag D 10 marts 2016 kl 19.00 i rytterstuen
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1: Velkomst
2: valg af dirigent – Joan
3: valg af referent – Karina Enggaard
4: valg af stemmetæller – Karina Jensen, Lone Hvidtfeldt

5: formandens/bestyrelsens beretning
Næstformanden fremlægger årsberetning

6: regnskab og status – Kasseren fremlægger regnskabet.
Regnskabet er godkendt
1. Vedtagelse af budget for 2016 – Budgettet fremlægges
a. Bemærkninger:
i. Jordleje skal ikke betales ifølge Dorrit
ii. Budgettet vedtages

7: indkomne forslag
1. Ændring af vedtægtsformulering, paragraf 7, stk c: På generalforsamlingen vælges formanden og kasseren direkte. Formanden vælges for to år af gangen og er på valg i lige år. Kasseren vælges for to år af gangen og er på valg i ulige år.
a. Ændres til: Formanden og kasseren vælges for to år af gangen og kan ikke være på ordinært valg i samme år.
i. godkendt
2. Ved privatundervisning betaler underviseren ti kroner til klubben, for hver equipage der undervises.
a. Forslaget er nedstemt
3. Der opfordres til at danne en støtteforening.
a. Forslaget er vedtaget.

8: valg af formand/bestyrelse
1. Formand er på valg (Mia Skovgaard genopstiller)
a. Valgt ind
2. Rene Juul Leth (genopstiller)
a. Valgt ind
3. Kassereren Iben (fratrådt posten)
a. Bestyrelsen peger på Karina Jensen
i. Valgt ind
4. Jane Wittrup – bestyrelses medlem (genopstiller ikke)
5. Karina Enggaard – bestyrelses medlem
6. Nanna Thorsen – bestyrelses medlem (genopstiller ikke)
7. Karina Jensen – bestyrelses medlem (genopstiller)
8. Lone Hvidtfeldt er meldt ind
9. Bestyrelsen er valgt med 5 medlemmer

9: valg af suppleanter
1. Karina Jensen (genopstiller til bestyrelsen)
2. Louise Juul Leth (genopstiller ikke)
3. Michelle er valgt
4. Birgit Bruun er valgt

10: valg af revisor
Ingen melder sig. Opgaven tilkøbes

11: Eventuelt
Cafeteriaudvalgets forslag fremlægges. Der diskuteres livligt.

12: Valg til udvalg:
Sponsorudvalg: Karina J. og René står for udvalget ind til nu. Lone Hvidtfeldt Joan Pang
Materialeudvalg: Jørgen
Hjælpere til udvalget: Helenas far, Jesper, Lone, Frank, Stinne,
Stævneudvalg: Sarah, Michelle, Helena, Maria, Malene, Pernille, Naja, René
Aktivitetsudvalg: Lone, Lene, Birgitte heegård, Maiken, Malene Krarup, Nanna, Malene Pinderup, Ingelise, Stinne
Cafeteriaudvalg: Lone, Carina, Birgitte, Ulla, Torrild,

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d 1 marts kl 18
Alle medlemmer af Favrskov Rideklub er velkomne
Kontingent skal være betalt på forhånd. Forældre har stemmeret på deres barns vegne. Du skal være 18 år for at stemme.