Generalforsamling 26. marts 2015

Referat af generalforsamling den 26.marts 2015

Bestyrelsen byder velkommen til generalforsamling. Der orienteres om, at formanden, Marie –som bekendt- er gået af.  Der rettes en stor tak til Marie for alt det arbejde, hun har lagt i klubben. I de sidste måneder er formandsskabet blevet varetaget af Mia og Rene har fungeret som næstformand for klubben. Det berettes, at bestyrelsen har haft en del at se til den sidste tid og fortsat arbejder på at få styr på alt. Der skal lyde en tak til både aktivitetsudvalg, stævneudvalg og ridecentret for det forgangne år – og der er håb om et godt fremtidigt samarbejde.

Dagsorden

Punkt 1: Valg af dirigent: Birgitte og Ulla vælges

Punkt 2: Valg af stemmetæller: Nanna vælges

Punkt 3: Forslag og orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller til prisændringer:  ændre kontingentbetalinger til halvårlige, ingen indvendinger. Miniputkontingent stiger fra 125-175 kr, ingen indvendinger. Betaling for miniputundervisning ændres til betaling for mulige undervisningsgange- gældende fra august 2015 (dvs de skal ikke betale for lørdage, hvor undervisningen aflyses), ingen indvendinger. Beløbet for miniputundervisningen drøftes. Der gives udtryk for uenighed om, hvorvidt beløb er rimeligt ifht det andre elever betaler – taget i betragtning at miniput ér bruger flere ressourcer end andre. Bestyrelsen vil tage emnet omkring beløbet op i løbet af foråret og orientere om beslutning senere. Halvparter stiger med 100 kr pr måned (gældende fra 1. maj 2015), ingen indvendinger. Der stilles spørgsmål til prisen på halvpart, da beløbet er mindre end andre klubber. Næstformand orienterer om, at bestyrelsen hellere vil sikre, at alle er i part fremfor højere pris.  Hos andre klubber er prisen højere, men på bekostning af, at alle heste ikke er i part. Økonomisk set kan Favrskovs Rideklubs prioritering sandsynligvis bedre betale sig på den lange bane. Halvparter u. undervisning stiger med 150 kr, ingen indvendinger.

Bestyrelsen indstiller til vedtægtsændringer: Det foreslåes, at paragraf 7, punkt i bliver slettet. Inden næstformanden orienterer om yderligere 2 forslag vedr. vedtægtsændringer gør et medlem opmærksom på, at vedtægtsændringer skal varsles. Bestyrelsen tager dette til efterretning, og vil snarest varsle ændringsforslag til medlemmer og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen orienterer om, at der indkøbes nyt ponygames-udstyr lige efter påske.

Videre orienteres om, at videoovervågning og sikkerhed opprioriteres fremover. Sadelrum og rytterstue vil blive låst af for natten. Der bliver sat flere kamera´er op i hallen for at passe på den nye bund. Kameraér vil også kunne bruges i fbm stævner f.eks lægge billeder live på hjemmesiden. Video overvågnings billeder vil udelukkende kunne til gåes af Jørgen, Dorrit og Rene. Flere medlemmer stiller spørgsmål til, hvorvidt dette er lovligt.  Næstformand orienterer om, at grunden og bygninger er privatejede, hvorfor Jørgen og Dorrit egenhændigt kan beslutte at opsætte video overvågning af den nye bund.

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag (ingen modtaget inden mødet). I løbet af generalforsamlingen stilles løbende flere forslag.

Der stilles spørgsmål til, hvornår springbane udendørs må stilles frem? Jørgen oplyser, at der stilles frem 1. april medmindre banen er for våd. Der stilles endvidere forslag om udendørsbane med bedre indhegning evt. lave en højere ydre indhegning, således fx mindre erfarne kan ride udendørs uden frygt for at hest springer over hegn.

Et medlem ønsker at information kan hentes på rideklubbens hjemmeside og ikke kun facebookside.

Der stilles forslag om indkøb af skammel via stævnebudget.

Der stilles spørgsmål til, hvorvidt der kommer elektronisk plan ifht ledige ridetider.

Der stilles spørgsmål til muligheden for et medlemskort.

Bestyrelsen undersøger muligheder for ovenstående forslag nærmere og kommer med information herom på et senere tidspunkt.

Punkt 5: Valg af formand: Mia har fungeret som formand de sidste måneder og stiller op til valg for den kommende periode. Mia er valgt.

Punkt 6: Valg af bestyrelse: Der orienteres om, at bestyrelsen pt. udover formanden består af Malene, Sandra og Rene, Sandra har valgt at træde ud af bestyrelsen, men Rene og Malene er på genvalg. Endvidere stiller Nanna, Jane, Iben og Karina op. Bestyrelsen er valgt.

Punkt 7: Valg af kasserer: Iben stiller op, ingen andre melder sig. Iben er valgt.

Punkt 8: Valg af suppleanter: Karina og Louise stiller op. Valgt.

Punkt 9: Valg af revisor: Klubben har pt Midtbyens Regnskabs…., Århus som revisor. Et medlem gør opmærksom på, at andre rideklubber har flere uafhængige revisorer tilknyttet. Nuværende kasserer, Charlotte orienterer om, at nuværende revisorer er kompetent og meget billig. Et medlem stiller forslag om, at klubben bibeholder nuværende revisor. Vedtages.

Punkt 10: Regnskab 2014: Kasserer orienterer om, at 2014 alt i alt har været et godt regnskabsår. Det ses gennemgående, at der har været større aktivitet i 2014 end i 2013. Omkostninger i 2014 er steget med 7%, men omsætningen er samtidig steget med 26%. Et underskud på 60.000 i 2013 er vendt til et overskud i 2014 på ca. 50000. Der stilles spørgsmål til andre personaleudgifter, udgift til rengøringsartikler og endvidere til udgiften for rengøring af rytterstue. Det ses, at klubben er blevet faktureret 24.000 kr. fra ridecenteret. Lone oplyser, at hun har fået udbetalt 500 kr. pr måned for rengøring. Flere medlemmer ønsker, at få indblik i, hvad resten af beløbet dækker over. Der stilles forslag om, at bestyrelsen redegør yderligere for de enkelte poster i regnskabet. Det drøftes, hvorvidt den kommende bestyrelse skal bruge tid og energi på at redegøre for bilag og detaljer på samtlige poster i regnskabet for 2014 – eller i stedet skal fokusere på regnskabet fremadrettet. Det vedtages, at bestyrelsen lægger ressourcen fremadrettet. Den nuværende kasserer har brugt megen tid på at få bogført posteringer, men bestyrelsen vil gå videre med arbejdet og få ryddet op i regnskabet og kigget nærmere på de enkelte poster – og herunder særligt rengøringsposten. Såfremt enkelte medlemmer har et ønske om at få indblik i detaljer i regnskabsposter, bilag osv er de velkomne første halve time af et bestyrelsesmøde, hvor der kan gives adgang til regnskabet i nærmer detaljer. Medlemmer har i øvrigt altid mulighed for at møde op første halve time af et bestyrelsesmøde med spørgsmål, forslag eller andet.

Der skal rettes en stor tak til Charlotte for alle de timer, hun har brugt på at få regnskabet ført ajour.

Punkt 11: Jørgen orienterer om den nye ridehusbund.

Etableringen foregår i påsken og der skal bruges en del hjælpere i påskedagene. Når ridehallen bliver udvidet bliver porten også efterfølgende skiftet ud.

Der spørges til, hvorvidt der kommer en ordning på trillebør og fjernelse af hestepærer. Der stilles forslag om en dukseordning. Der foreslåes efterfølgende forskellige ordninger og muligheder ifht at få samlet op med det samme. Det er svært fx, hvis man rider alene i hallen uden tilskuere. Et medlem oplyser, at i andre rideklubber fungere det fint med at samle op efter ridningen, HVIS der kun er få heste i hallen. Mens der skal samles op med det samme, hvis der er mange i hallen. Andre steder er der regler om, at tilskuere er forpligtiget til at samle op. Et andet medlem giver udtryk for, at det bør være rytters forpligtigelse at få samlet op –eller spørge tilskuer om hjælp. Og igen andre stiller forslag om, at pligten bør være ligeligt fordelt mellem rytter og tilskuere. Jørgen oplyser, at det er vigtigt, at der bliver samlet op med det samme – ellers bliver bunden ødelagt.  Og videre at eneste sanktionsmulighed er, at man ikke kan være medlem, hvis man ikke samler op –derfor overvågningen. Bestyrelsen vil tage de forskellige forslag til efterretning, og sammen med Jørgen og Dorrit fastsætte regler.

Et medlem stiller forslag om flere ”opsamlere” i stedet for trillebør. Forespørgslen om dette skal ske ved direkte henvendelse til Dorris.

Der spørges til muligheder for løsspringning og longering på den nye bund – og hvorvidt det er decideret longering, når der sættes snor på hest, hvor et mindre barn skal lære fx galop?? Et medlem oplyser, at andre steder må man ikke longere, mens løsspringning er tilladt. Endvidere stilles spørgsmål til, hvor mange ryttere der må være på banen ad gangen. Jørgen vil undersøge dette nærmere –og bestyrelsen vil sammen med Jørgen og Dorrit få fastlagt regler for dette.