Velkommen til Favrskov Rideklub i Hadsten,  en klub i rivende udvikling.

Har du spørgsmål ang elevundervisning kan du ringe til vores underviser Majken på tlf 20663940 eller send en mail til majken@favr.dk 

Har du spørgsmål ang klubben og økonomi kan du ringe til Mette på tlf 20629849 eller send en mail til formand@favr.dk

Ved udmeldning fra rideskolen eller klub send en mail til formand@favr.dk

Har du spørgsmål ang stævner send en mail til staevne@favr.dk 

Har du spørgsmål ang opstaldning - kig da  http://www.favrskov-ridecenter.dk - staldens CHR nr er 130251

Nyheder

Klubmester 2022

07-03-2023

Så fik vi afholdt vores årlige generalforsamling med overrækkelse   klubmester 2022 i spring og dressur.  

Stort tillykke til alle.  Der er allerede kamp om 2023 titlerne.  

Læs mere

Generalforsamling 2023

13-02-2023

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 7. marts 2023, kl. 19.00 i rytterstuen.

Agenda ifølge vedtægter:

§10 Generalforsamling

a) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

b) Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af årets første kvartal.

c) Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel. 

d) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

e) Stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 18 år. Forældre til aktive medlemmer under denne alder overtager stemmeretten med 1 stemme pr. forældrepar pr barn, med max. 1 stemme pr. fremdmødt.

f) Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens berretning
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af kasserer/ekstern kasserer
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt
 • Kåring af klubmester på hhv. udebane og hjemmebane

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal.

Ved vedtægtsændringer dog med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Referat af generalforsamlingen skal underskrives/godkendes af den afgående bestyrelse og af dirigenten.

Læs mere

Arrangementer