Vedtægter

Vedtægterne er sidst opdateret på den ekstraordinære generalforsamling d. 27. april 2022.

§1 Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt. Dette gøres ved at tage hensyn for alle behov ved at tilbyde de rette fysiske og sociale rammer, herunder kompetent undervisning, afholdelse af og deltagelse i ridekonkurrencer, breddeaktiviteter samt oplæring i alt vedrørende henstens brug og pleje. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§2 Dansk Ride Forbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§3 Medlemsbetingelser

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig disse vedtægter.
Som passive medlemmer kan optages enhver. Medlemskabet er gældende fra den dag klubben modtager kontingentindbetaling. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel. Det afstedkommer dog ikke kontingentrefusion.

§4 Karantæne/udelukkelse

a) Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgs-medlem fra den pågældende klub er inhabil.

b) I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

c) I det af §4 b) omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts-Forbund (eksklusion).

d) Bestyrelsen kan udstede forbud mod, at et medlem kan benytte klubbens faciliteter så længe vedkommende er i restance med betaling for center- og skovkort og der ikke er indgået aftale om afdragsordning.

§5 Kontingent

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen inden udgangen af det aktuelle kalenderår med virkning fra 1. januar i næstfølgende kalenderår. Bestyrelsens beslutning forelægges til endelig godkendelse på den ordinære generalforsamling.

For alle medlemmer, såvel aktive som passive, opkræves medlemskontingentet forud en gang årligt gældende fra den 1. januar . 

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

§6 Hæftelse

a) Klubbens medlemmer, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, klubben har indgået. Klubben hæfter alene med sin formue.

b) Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

§7 Bestyrelse

a) Klubben ledes af en bestyrelse på 3-5 personer, der alle vælges for to år ad gangen.

b) Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, samt forældre til aktive børn/unge under denne alder.

c) På generalforsamlingen vælges formanden og kassereren direkte. Formanden vælges for 2 år ad gangen og er på valg i lige år. Kassereren vælges for 2 år ad gangen og er på valg i ulige år. Efter valg af formand og kasserer vælges den øvrige bestyrelse og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og webmaster på førstkommende møde, senest 14 dage efter generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

d) I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig påny.

e) Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg, som refererer til bestyrelsen. Udvalgenes kompetence fastsættes af bestyrelsen.

f) Personer som har gæld til klubben, kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

g) Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på undervisningssatser m.m., men med ansvar overfor generalforsamlingen.

h) Ejere/udlejere kan ikke sidde i lejers bestyrelse jævnfør folkeoplysningslovens §5 stk. 4 pkt. 3.

i) Skulle der forefindes bestyrelsesmedlemmer, der er ansat af klubben, er vedkommende automatisk inhabil i alle forhold/beslutninger omkring ansættelser, opsigelser, samt fastsættelse af lønforhold.

j) Bestyrelsen udarbejder efter hver generalforsamling en intern forretningsorden for bestyrelsen og diverse udvalg, der specificerer bestyrelsen samt diverse udvalgs interne arbejds- og ansvarsområder, samt retningsliner derfor. Denne forretningsorden skal ligge klar senest 14 dage efter første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

k) Ændringer til bestyrelsens forretningsorden kan afklares internt i bestyrelsen ved fuld enighed i bestyrelsen.

§8 Bestyrelsesmøder

a) Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange om året, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst et bestyrelsesmedlem – med 7 dages varsel.

b) Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

c) Der føres protokol over bestyrelsens møder, og den godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde og underskrives af de tilstedeværende.

§9 Prokura

a) Bestyrelsen disponerer over klubbens midler i henhold til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dennes virksomhed.

b) Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom og indgåelse af fast lejeaftale, af den samlede bestyrelse.

Eneprokura kan meddeles kassereren.

§10 Generalforsamling

a) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

b) Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af årets første kvartal.

c) Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel via medlems oplyste e-mailadresse, samt relevante sociale medier.

d) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

e) Stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 18 år. Forældre til aktive medlemmer under denne alder overtager stemmeretten med 1 stemme pr. forældrepar pr barn, med max. 1 stemme pr. fremdmødt.

f) Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent

• Bestyrelsens berretning

• Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

• Fastlæggelse af budget

• Fastlæggelse af kontingent

• Behandling af indkomne forslag

• Valg af formand

• Valg af kasserer/ekstern kasserer

• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

• Valg af suppleanter til bestyrelsen

• Valg af revisor

• Eventuelt

g)   Digital generalforsamling.

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal.

Ved vedtægtsændringer dog med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Referat af generalforsamlingen skal underskrives/godkendes af den afgående bestyrelse og af dirigenten.

§11 Regnskabsåret

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31 december.

Regnskabet forelæges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år

§12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgivere skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet herom er modtaget. Denne skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§13 Opløsning af klubben

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne stemmer herfor, efter at der har været afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger med 14 dages mellemrum.

Ved opløsning tilfalder evt. formue idræts- og ungdomsarbejdet i Hadsten Kommune – Fortrinsvis inden for handicap idræt.