Nymalet toiletter

20-05-2024

Så blev 2 pinsedag brugt til at shine vores 2 toiletter i ridehallen op. De blev malet og rengjort. (Og sikke de trængte 🙈🙈) 

Nu dufter de dejligt 😄 og er indbydende at komme på 👍

Så hjælp hinanden med at holde dem rene. Der er lagt nye håndklæder i en kurv i begge rum, så skift dem når de trænger 💪💪

Mange hilsner Nadia , Julie , Signe og Heidi 🌞

Læs mere

Klubstævne i dressur og spring

12-05-2024

Vi byder velkommen til vores udendørs klubstævne i både dressur og spring og både hest og ponyer.

Alle er velkommen denne dag - og alle fra klubben kan stille op. Snak med din ridelærer hvilke klasser du skal stille op i.

 

Læs mere

Ny rytterstue

02-05-2024

Vi kan med glæde fortælle at fonds udvalget har søgt midler hjem til nye hårde hvidevare + nyt LED lys i rytterstuen.

Dette har kunne lade sig gører fordi ELRO Fonden og NORDEA Fonden har bevilligt os penge. 

Men ligeledes har VÆKSTPULJEN NORLYS bevilligt os yderligere, så vi nu også kan få nye energi rigtige vinduer i rytterstuen.

Tak for den store støtte - disse fonde er med til at vi som klub også kan gører en forskel for miljøet.

Læs mere

Dressur C stævne

22-04-2024

Vi holder dressur stævne d. 4-5 maj for hest og pony.

Læs mere

Vi har ledige pladser på alle niveauer.

02-04-2024

 

Kunne du tænke dig at gå til ridning - enten som begynder eller som øvet. Så har vi p.t pladser på alle niveauer. ( dog venteliste på voksenhold)

Der er også mulighed for at ride 1/2 time selv - men alt dette kan du hører mere om ved at kontakte Heidi på tlf 40285349 eller på Heidi@kjaergaarden.dk 

Vi glæder os til at se dig på favr. 

Læs mere

C stævner.

02-04-2024

Vi afholder C springstævne for heste d. 19-20 april.

Og ligeledes afholder vi C dressur stævne for hest og ponyer d. 4-5 maj.

 

Læs mere

Generalforsamling 2024

05-03-2024

Generalforsamling afholdes mandag d. 25. marts 2024, kl. 19.00 i rytterstuen.

Agenda ifølge vedtægter:

§10 Generalforsamling

a) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

b) Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af årets første kvartal.

c) Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel. 

d) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

e) Stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 18 år. Forældre til aktive medlemmer under denne alder overtager stemmeretten med 1 stemme pr. forældrepar pr barn, med max. 1 stemme pr. fremdmødt.

f) Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens berretning
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag (se herunder)
 • Valg af formand 
 • Valg af kasserer/ekstern kasserer
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt
 • Kåring af klubmester på hhv. udebane og hjemmebane

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal.

Ved vedtægtsændringer dog med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Referat af generalforsamlingen skal underskrives/godkendes af den afgående bestyrelse og af dirigenten.

Vedrørende valg:

Ingen i den nuværende bestyrelse genopstiller, og det er:

Mette Rosenlund Thesbjerg, formand (genopstiller ikke)
Majken Højlund, næstformand (genopstiller ikke)
Lone Feldballe, bestyrelsesmedlem (genopstiller ikke)

Forslag:

Vi har modtaget følgende forslag fra Søren Madsen.

Konstruktivt uddrag fra e-mail:
”… for at give en ny bestyrelse de bedste arbejdsvilkår fra starten og få de rigtige mennesker på de poster hvor de kan bruge deres kompetencer bedst muligt. Mener jeg at paragraffen er til hinder for at få den bedst mulige sammensætning af en kommende bestyrelse. ”

Vedtægten som den er 

a. § 7 c) På generalforsamlingen vælges formanden og kassereren direkte. Formanden vælges for 2 år ad gangen og er på valg i lige år. Kassereren vælges for 2 år ad gangen og er på valg i ulige år. Efter valg af formand og kasserer vælges den øvrige bestyrelse og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og webmaster på førstkommende møde, senest 14 dage efter generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Forslag til vedtægtsændring

b. På generalforsamlingen vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på førstkommende møde, senest 14 dage efter generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.  Alle medlemmer vælges for en 2-årig periode.
Evt. skal vi tilføje passagen omkring: (Formanden vælges for 2 år ad gangen og er på valg i lige år. Kassereren vælges for 2 år ad gangen og er på valg i ulige år). Her skal vi dog tage stilling om kassereren så i første omgang kun vælges for 1 eller 3 år.
 

Vi har modtaget følgende fra Kirstine Nørgaard Olsen

1. Da klubben ofte har svært ved at få folk til at  hjælpe til klubbens arrangementer, foreslår jeg, at det bliver obligatorisk for alle medlemmer at  deltage i frivilligt arbejde i klubregi minimum 4 timer årligt. (Hjælp ved stævner, rengøring i klubhus, deltage i udvalgsarbejde mm.)

2. Forslag til diskussion:
Da det tilsyneladende har været svært at hverve medlemmer til bestyrelsen kunne man overveje at visse af bestyrelsens arbejdsområder bliver varetaget seperat mod en mindre aflønning. 
Som jeg har forstået det, er varetagelsen af elevundervisning/elevhestene og arbejdsopgaverne omkring dette meget tidkrævende. Kunne denne del lønnes, således at bestyrelsens arbejde kan fokuseres på “klubarbejde”? Her tænker jeg specielt på tiltag og synlighed for klubbens medlemmer med meget større satsning på at engagere klubbens medlemmer i det frivillige arbejde for klubben (udvalg, stævner, ryttermærker, “uddannelse” af de unge piger i klubben til f.eks. at kunne varetage elevundervisning og være ressourcer i ridelejr mm).
Det er selvfølgelig en forudsætning, at klubben har det økonomiske råderum til dette.
Jeg ønsker en fælles debat omkring, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt og “knap så farligt” at deltage i bestyrelsesarbejde i klubben.

Læs mere

Renovering af dommertårn

04-03-2024

Det gamle dommertårn i ridehuset har fået en ;make over ; 

Der er sat troldtex på loftet - der er blevet isoleret på væggene samt sat lister på.

Vi har også fået trukket strøm , så vi ikke behøver ledninger over det hele.

Tak til de frivillige fra klubben der har brugt en masse tid på dette. 

Læs mere

Internt PÅSKE stævne for medlemmer af Favr

24-02-2024

Læs mere

Vores piger der underviser elevholdene

22-02-2024

Læs mere

Stævnekalender for 2024

18-02-2024

 

Læs mere

 Facilitetskort på Favr.

19-10-2023

 

Pr. 1/12- 2023 er prisen for et facilitetskort 850 kr pr mdr. 

Du har her mulighed for at købe et md. facilitets kort til vores baner og hal.

Et facilitets kort er pr ekvipage- dvs 1 hest til samme rytter. 

Hallen er åben alle hverdage til kl. 21.00 for udefrakommende ryttere.

Hallen lukker kl.20.00 på helligdage og weekender for udefrakommende ryttere.

Husk at slukke lyset hvis du er sidste rytter i hallen

Husk at samle lort op efter din hest både ude og inde

Læs mere

Tak til Friluftsråde

20-08-2023

Favrskov ønsker at takke Friluftsrådet for økonomisk støtte til nedenstående projekt.

Uden støtten kunne projektet ikke gennemføres.

 

Favrskov Rideklub har med økonomisk støtte fra Friluftsrådet fået etableret en stor bålhytte i naturskønne omgivelser i umiddelbar nærhed af rideklubbens faciliter.

 

Formålet med bålhytte er at samle klubbens medlemmer til udendørs arrangementer for at styrke fællesskabet i klubben.

Derudover vil Favrskov rideklub gerne sætte fokus på naturoplevelser sammen med heste bl.a. gennem arrangementer for klubbens børn og unge, hvor der afholdes ridelejr mm. Her er det nu muligt at al aktivitet foregår udendørs uanset vejret, da der nu altid er mulighed for at søge ly i bålhytten.

 

Vi vil gerne invitere lokalområdet til at besøge klubben. De lokale dagplejemødre kan f.eks. gøre brug af hytten til at spise madpakker i samtidig med at de befinder sig i naturskønne omgivelser med muligheden for at hilse på en pony eller se elevrytterne få undervisning.

Herudover afholder klubben mange dressur og springstævner, som er underholdende – også for folk, der ikke selv har hest eller rider.

 

Du kan læse mere om Friluftsrådet her:

https://friluftsraadet.dk/

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere

Tak til ELRO Fonden og Norlys Vækstpulje.

20-08-2023

Favrskov Rideklub vil gerne takke ELRO Fonden og Norlys Vækstpulje.

Uden deres økonomiske støtte ville det ikke have været muligt at gennemføre nedenstående projekt.

Favrskov Rideklub har med støtte fra ELRO Fonden og Norlys Vækstpulje netop fået anlagt ny ridehusbund (Walber-bund) og barriere i klubbens store ridehus.

Med støtten samt hjælp fra frivillige medlemmer har det været muligt at udskifte den meget slidte ridehusbarriere og -bund til stor glæde for klubbens ryttere og ikke mindst for rideklubbens heste.

Klubben kan nu tilbyde sine medlemmer optimale rideforhold, og det giver også mulighed for at øge antallet af arrangementer, der afholdes i klubben.

Vi håber meget, at dette kan være med til at øge medlemstallet men også at tiltrække folk fra lokalområdet, som blot kunne være interesseret i en oplevelsesrig dag ved et af vores spring/dressurstævner.

OBS: klubben er i skrivende stund ved at arrangere indvielse af banerne. Hold dig orienteret på hjemmesiden i forhold til dato for arrangementet.

Her kan du læse mere om ELRO Fonden og Norlys Vækstpulje:

”ELRO Fondens formål er at støtte sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter…” 

https://www.elrofonden.dk/default.asp?id=8

”Norlys Vækstpulje giver værdi tilbage til dig – og støtter grøn omstilling”

https://norlys.dk/om-norlys/vaekstpulje/

Læs mere

Internt stævne på Favr

01-08-2023

D. 17 september afholder parterne intern stævne på Favr Rideklub. 

Vi håber du har lyst til at komme og bruge din søndag på Favr sammen med os, og få en hyggelig dag sammen med dem du deler sport med. Tag gerne din familie og venner med og spis frokost i cafeteriet. 

Alle der starter en klasse får en deltagerroset, og så bliver der 1, 2, 3 placeringer. Vi rider på udendørsbanen hvis vejret er til det. Alle må maks starte 2 klasser.

Du ka ønske en valgfri hest, og vi vil gøre alt for at du får dit ønske opfyldt.

Tilmeldig lige her under👇

Mange hestehilsner fra alle os 11 parter, vi glæder os til at se jer til en super fed dag med hestene på Favr.

Tryk her for tilmelding

 

Læs mere

Skilte sponsorer

02-04-2023

Læs mere

Bedste ven dag

02-04-2023

Til alle der går til undervisning på favr.

I uge 17 har du mulighed for at tage din bedste ven/ veninde under armen og vise dem

hvad du går til i din fritid. Der vil i undervisnings timen blive brugt tid på at de nye kan få en ridetur sammen med deres ven.

Vi bestræber os på at der vil værer en voksen fra bestyrelsen tilstede som kan svare på evt spørgsmål om ridetimer på favr. 

Vi håber at se en masse nye ansigter.

Læs mere

Klubmester 2022

07-03-2023

Så fik vi afholdt vores årlige generalforsamling med overrækkelse   klubmester 2022 i spring og dressur.  

Stort tillykke til alle.  Der er allerede kamp om 2023 titlerne.  

Læs mere

Generalforsamling 2023

13-02-2023

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 7. marts 2023, kl. 19.00 i rytterstuen.

Agenda ifølge vedtægter:

§10 Generalforsamling

a) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

b) Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af årets første kvartal.

c) Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel. 

d) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

e) Stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 18 år. Forældre til aktive medlemmer under denne alder overtager stemmeretten med 1 stemme pr. forældrepar pr barn, med max. 1 stemme pr. fremdmødt.

f) Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens berretning
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af kasserer/ekstern kasserer
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt
 • Kåring af klubmester på hhv. udebane og hjemmebane

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal.

Ved vedtægtsændringer dog med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Referat af generalforsamlingen skal underskrives/godkendes af den afgående bestyrelse og af dirigenten.

Læs mere

Stævnekalender for 2023på Favr.

12-02-2023

Her kan du se vores stævne kalender for 2023.

Mvh Stævneudvalget

Læs mere

NYHED. Kalender

12-01-2023

Vi har nu oprette en års kalender på favr så man kan se hvad der kommer af arrengementer i løbet af 2023.

Alle datoer er ikke 100 % fastlagt - men md passer. Vi vil rette i den løbende.

Sidder du og brænder med et ønske - så hold dig ikke tilbage - alle iderer modtages med kyshånd.

Klubben er jo alles - også din 😊

https://favr.dk/kalender

Læs mere

Bålhytte til Favr

04-10-2022

Vi kan med glæde fortælle alle vores dejlige medlemmer, at vi har fået bevilliget et større pengebeløb fra FRILUFTSRÅDET  til en

bålhytte og en kano til vores sø. Vi håber at kunne rejse hytten i foråret 2023. Det skal være et samlingspunkt for børn og unge, og

især til alle vores arrangementer vil vi glæde os til at sidde og nyde udsigten over søen.(billedet er ikke præcis den hytte vi får) 

Tak til de stærke frivillige ildsjæle der får søgt en masse fonde.

Læs mere

Støt Favr med et sponsorat

21-08-2022

Vi er en aktiv klub der hele tiden prøver at blive bedre. Vi har et fonds udvalg der p.t arbejder på at søge fonde og midler hjem til et større projekt på Favr.

Der arbejdes på at søge midler så Favr kan få en ny barriere og ridehusbund i ridehallen. Dette er et meget stort projekt, så vi har brug for ALT der kan skrabes sammen. Så kunne dit firma tænke sig at støtte op om en aktiv klub hvor der kommer mange børn og unge igennem hver uge, og som knus elsker deres sport.

Når projektet er færdigt, vil der blive hængt et flot stort skilt op, og der vil selvfølgelig komme en masse omtale i div medier og FB med jeres navn og logo.

Så har dit firma interesse i at støtte en klub der virkelig trænger til en ny barriere og bund i deres ridehal, så kontakt os endelig. Intet er for småt 😃 Tak

kontakt info@favr.dk

https://favr.dk/zakobo/upload/filemanager/Til_lokale_bidragsydere_kopi.pdf

Læs mere

Arbejdsdag !!

09-08-2022

Kære alle medlemmer.

Vi har snart stort C springstævne igen ( 26,27,28 Aug ) og i den forbindelse skal vi have gjort vores udendørsbane klar. Vi skal have revet og luget hele vejen rundt, samt have slået græs osv udenom hele banen. Der er også nogle bomme der skal males. Så hvis du kan afse et par timer på søndag d. 14 Aug fra kl. 11 - så giver klubben en grill pølse. Kom og vær med til et par hyggelige timer sammen med andre Favr der brænder for denne skønne heste interesse. 

Læs mere

Faglig aften !!

03-05-2022

Tilmelding under event. 

Læs mere

Ny kæpheste springbane til Favr

02-05-2022

Vi kan med glæde fortælle at vi har modtaget et penge beløb fra Nordea fonden til kæpheste spring og div ting til banen.

Så i kan godt glæde jer - det bliver super fedt at komme på ridelejer iår, da der vil stå en sprit ny springbane til jer.

Vi takker mange gange Nordea fonden for at støtte vores ide.

Læs mere

Startliste til søndag d. 10 april

07-04-2022

Kære alle. Hermed startlister til på søndag. Hvis I har evt. spørgsmål eller en ændring I gerne vil have vi tager stilling til, så skriv til staevne@favr.dk . Sidste frist for ændringer er i morgen kl. 18, hvor de endelige lister lægges op. Så vær OBS på, at det først er i morgen kl. 18 den endelig liste foreligger! Det ville være en stor hjælp for mig, hvis I forældre meldte børnene til i deres egne navne 🙂 Det giver mig færre ændringer. På forhånd mange tak. Vi glæder os rigtig meget til at se jer!

 

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/278133065_549406073148410_6970854951434215033_n.pdf/Startliste-internt-st%C3%A6vne-10.4.2022.pdf?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=e2DLbCUkI90AX9UC2Xn&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AVJJujdH8691dCn9lHGvC3W4zp6RE9XGJgA8cQxJXBgGiw&oe=62521FE0&dl=1

Læs mere

Generalforsamling 2022

04-04-2022

Generalforsamling afholdes onsdag d. 27. april 2022, kl. 19.30 i rytterstuen.

Agenda ifølge vedtægter:

§10 Generalforsamling

a) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

b) Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af årets første kvartal.

c) Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel. 

d) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

e) Stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 18 år. Forældre til aktive medlemmer under denne alder overtager stemmeretten med 1 stemme pr. forældrepar pr barn, med max. 1 stemme pr. fremdmødt.

f) Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent

• Bestyrelsens berretning

• Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

• Fastlæggelse af kontingent

• Behandling af indkomne forslag

• Valg af formand

• Valg af kasserer/ekstern kasserer

• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

• Valg af suppleanter til bestyrelsen

• Valg af revisor

• Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal.

Ved vedtægtsændringer dog med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Referat af generalforsamlingen skal underskrives/godkendes af den afgående bestyrelse og af dirigenten.

Læs mere

Ridelejer 2022

28-03-2022

Sommeren 2022 Ridelejer på FAVR

Så nærmer vi os sommerferien, og igen i år afholdes der på FAVR to ridelejre. Det er i ugerne:  Uge 26 (1.-3. juli) for øvede fra 12 år, der selv kan sadle op, rider alle gangarter og kan ride flere øvelser  Uge 31 (5. – 7. august) for begyndere/let øvede fra 7 år, der kan skridte og trave selv Det kommer til at koste 1.400 kr. pr deltager, alt overskud går til klubben. Fælles for de to ridelejre bliver, at vi starter fredag og slutter søndag eftermiddag med overnatning ude på rideskolen for de øvede. Der er ikke mulighed for deltagelse af elever, der skal have trækker, og deltagerne skal sove i fælleshytte/telt. Det bliver tre dage med masser af heste sjov, godt kammeratskab og hygge. Det er antallet af elevheste, der sætter begrænsning for deltagerantal, Pladserne bliver givet efter først til mølle princippet. Under ridelejren kommer deltagerne til at være to om hver hest/pony. Parter har fortrinsret til deres partspony/hest. Hvis du har egen pony kan du sagtens have den med, vi kan tilbyde den kommer på egen fold. Tilmelding sker her på favr.dk, under event og sidste tilmeldingsfrist er d. 1. juni - uanset hvilken ridelejr du tilmelder dig. Du er først tilmeldt når du har indbetalt 1.400. via favr.dk, hvor du skal oplyse dit barn’s navn. Når du har betalt kan du få en tilmeldingsblanket ved Majken Højlund. Tilmeldingen er bindende.

Læs mere

Stævnekalender for 2022 på Favr.

01-03-2022

Læs mere

Startliste til elevstævne

24-02-2022

Hvis der er ændringer til listen skal det sendes senest fredag kl. 18 til vores mail staevne@favr.dk 

Vi glæder os til at se en masse glade børn, og en masse aktive forældre.

Ønsker du at give en hånd med - og du ikke er skrevt op - så kontakt Majken( din ridelære) 

 

https://favr.dk/zakobo/upload/filemanager/ny_startliste.pdf

Læs mere

Ridehus regler på Favr.

23-02-2022

         RIDEHUS REGLER - på Favr pr. 1/3

 

 • Man skridter altid for og af på hovslaget.
 • Man rider ikke oven i en l... , så hopper man af hestenog samler den op.
 • Man samler ALTID l... efter sig.
 • Man må ikke longere i hallen, det SKAL foregå ude i rotounden. Gælder alle.
 • Der skal renses hove når man forlader hallen.
 • Man tar hensyn til dem der modtager undervisning.
 • Alle hjælper med at holde hallen pæn og ren ved tilskuerpladserne.
 • Husk at slukke lyset når du er færdig i hallen.
 • Rigtig god ridetur 😊
Læs mere

Prisstigning på undervisning

01-12-2021

Kære Favr medlemmer.

Som i nok har læst og mærket på egen krop, er alting steget i pris i dette efterår.Vores foder priser - elpriser - vand og vedligehold er ligeledes også steget. Vi ser os derfor nødsaget til at hæve undervisningsprisen med 6,25 kr pr gang. Du skal ikke gører noget aktivt i denne forbindelse - det sker automatisk.  

Dvs at fra 1/1 2022 koster det 250 kr at gå på vores begynderhold om Fredagen og Onsdagen. Og 400 kr. at gå på vores andre hold. Vi håber på jeres forståelse - og kan samtidig fortælle jer at vi har ansat en voksen dame til at varetage elevundervisningen fra 1/1 2022.

Der er juleferie i elevskolen fra d. 18 dec til d. 2 jan. Vi starter op mandag d. 3 Jan.

Hejsa jeg hedder Majken.
Jeg er ny underviser på man, ons-, og torsdagsholdene. / dog ikke på begynderholdene onsdag og fredag.
Om mig selv kan jeg fortælle at jeg har været rytter i 30 år ( er 39 år) hvor jeg har redet en del stævner. Jeg er uddannet psykomotoriks terapeut, hvilket jeg bruger i min undervisning. Idet at kropsbevidsthed og afspænding er en stor del af ridningen.
Ud over at min uddannelse vil præge undervisningen, har Favrskov Rideklud og jeg udarbejdet et andet koncept for elevundervisningen. Hvor at rytterne bliver udfordret ridemæssigt samt at der vil blive koblet teori på. Så at når man er elev på Favrskov Rideklub vil man ikke bare gå til ridning men at man også har et indblik og forståelse for hesten.
Blandt andet vil teorien indfatte ryttermærkeprøver, forståelse for hestenes adfærd, og hvorfor det er vigtigt, at rytteren har den optimale indvirkning på hesten. 

Mange julehilsner fra bestyrelsen på Favr. 

Læs mere

Special tilrettelagt undervisning

28-11-2021

Hvad er specialtilrettelagt ridning?

Specialtilrettelagt rideundervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs kunnen, og der tages hensyn til særlige behov. Der undervises i almen grundridning og hestens røgt og pleje. Instruktøren og eleven /forældre/ evt. institution, udarbejder sammen mål for undervisningen. Vi har stor erfaring indenfor speacial undervisning.

Hvad gør det ved rytteren?

Hestens bevægelser påvirker rytteren. Hesten har et tredimensionelt bevægelses mønster – ligesom os mennesker. Det gør hesten til et unikt arbejdsredskab i handicapridningen. Når en rytter rider en hest i skridtgang, bevæger rytteren sig 90 – 110 gange pr. minut. Hestens kropstemperatur er en grad højere end vores. Det gavner rytterens muskler, som modtager varme fra hesten. Ud over en spændende og udfordrende fritidsaktivitet, får eleverne også glæde af hestens bevægelse i form af:

 • Balance
 • Midtlinjesans
 • Vægtoverføring
 • Muskler
 • Koordination
 • Motorik
 • Kropsbevidsthed
 • Viden om heste

Hvem henvender specialtilrettelagt ridning sig til?

Undervisningen henvender sig til elever , som ikke kan ride på ordinære rideskolehold. Vi modtager ikke elever som vejer over 100 kg. Personer med hæmofilia (blødere) og osteoporose (knogleskørhed) bør ikke ride.

Hestene

Ridecenteret råder over et stort udvalg af heste og ponyer af forskellige racer, farver, sind og størrelser. Instruktøren og eleven finder i samarbejde den rette hest til eleven.

Faciliteter

Ridecenteret råder over en handicapvenlig 20 m x 90 m ridehal, med opvarmet rytterstue,toilet og parkering til ridehallen. Der er direkte adgang til Frijsenborg skoven.

Pris

Prisen for en lektion (45 minutter) en gang ugentligt, er 1.000 kroner pr. måned. Beløbet opkræves en måned forud via vores hjemmeside, der er en måneds skriftligt udmeldelse ved udgangen af en måned. Ridecenteres ferie og helligdage følger folkeskolen i Favrskov kommune.

Telefontid

ang. specieltilrettelagt ridning er ring på telefon 20629849 eller ved henvendelse på e-mail til: formand@favr.dk 

 

Favrskov rideklub

Sølundsvej 4

8370 Hadsten.

 

Læs mere

Internt julestævne for medlemmer af Favr.dk

15-11-2021

Så er stævnet lagt op og i kan nu tilmelde jer. 

Husk at vælge pony/hest - men husk også at vi ikke kan love at du får lige akkurat denne pony.

Husk at dine forældre skal hjælpe på dagen så vi får et super fedt stævne. De kan tilmelde sig i bunden med hvad de vil lave.

Vi glæder os til at se jer og jeres forældre. Er der spørgsmål når vi nærmere os skal i skrive på staevne@favr.dk eller spørge din underviser.

Programmerne kan du finde på nettet. 

Favrskov Rideklub | Internt julestævne for medlemmer af Favr

Mange hilsner Stævneudvalget. 

 
Læs mere

Vi må ikke glemme Corona !!!

07-11-2021

Kære medlemmer af Favr.

Nu skal vi ikke glemme sidste vinter hvor vi måtte lukke ned pga Corona - 

Så vær sød at huske stadig at spritte af når i kommer til stalden og vær opmærksom på ikke at hoste og værer alt for tæt.

Vi vil så nødig ud i samme situation igen, så hvis vi alle gør en indsats så kan vi godt.

Mvh ejer Heidi Kjær Larsen og Formand Mette Thesbjerg.

 

Læs mere

Halloween stævne

28-10-2021

Her startliste til vores internt Halloween stævne på Lørdag.

https://favr.dk/zakobo/upload/filemanager/internt_staevne_30_10_2021_1.pdf

https://favr.dk/zakobo/upload/filemanager/hjaelkper_int-_staevne_2.pdf

 Vi glæder os til at se jer.

Dem med * mangler betaling - betal venligst på mobilpay 52935

Dem med # er en forældre rytter / da vi ikke har fået barnets navn. Send venligst barnets navn på staevne@favr.dk

Husk det gode humør - i må gerne værer udklædt hvis i har lyst. 

Skal du ride skridt program,  skal du møde på Favr senest kl. 09,30. 

Læs mere

Facilitetskort på Favr.

12-08-2021

Du har her mulighed for at købe et md. facilitets kort til vores baner og hal.

Et facilitets kort er pr ekvipage- dvs 1 hest til samme rytter. 

Hallen lukker kl. 20 lørdag og søndag.

Hallen er åben alle hverdage til kl. 22. Husk at slukke lyset hvis du er sidste rytter i hallen..

Husk at samle lort efter din hest både ude og inde. 

Prisen er pr 1/9 2021 -  500 kr. pr md. 

Du må  benytte vores udendørs nye fiberbane + vores store 90*20 ridehal. 

https://favr.dk/team/20

Læs mere

Elev undervisning starter snart !!!

10-06-2021

Kære elever 

Rideskolen åbner snart op igen, nemlig  mandag d. 8 Aug . Vi glæder os til at  se jer.

Alle der er tilmeldt hold skal bare møde som de plejer og vil så få udleveret en hest de skal ride på.

Der vil værer lidt nye undervisere da nogle skal starte uddannelse.

Mandags holdene vil ikke skulle have Josephine mere - men en Caroline istedet.

Onsdags holdene fortsætter med Heidi - dog vil det sidste hold få Line som underviser.

Torsdags holdene vil Caroline også have - dog ikke det sidste hold, det vil Renee stadig have.

Fredags holdene vil Marie og Clara have. 

Vi ses snart. 

 

Læs mere

Ridelejer 2021

03-05-2021

Ridelejer på FAVR

 

Så nærmer vi os sommerferien, og i år afholdes der på FAVT to ridelejre begge med overnatning. Det er i ugerne:

 • 26 (2.-4. juli) for øvede fra 10 år, der rider alle gangarter og kan ride flere øvelser
 • 31 (6.-8. august) for begyndere/let øvede fra 7 år, der kan skridte og trave selv

Det kommer til at koste 1.400 kr. pr deltager, for begynder/let øvede ridelejren og 1.450 for øvede ridelejren. Alt overskud går til klubben.

Fælles for de to ridelejre bliver, at vi starter fredag og slutter søndag eftermiddag med overnatning ude på rideskolen. Der er ikke mulighed for deltagelse af elever, der skal have trækker, og deltagerne skal sove i fællestelt. Det bliver tre dage med masser af heste sjov, godt kammeratskab og hygge.

Det er antallet af elevheste, der sætter begrænsning for deltagerantal, og vi kan max have 20 deltagere, der skal ride på elevheste. Pladserne bliver givet efter først til mølle princippet. Under ridelejren kommer deltagerne til at være to om hver hest/pony. Hvis du har egen pony kan du sagtens have den med, vi kan tilbyde den kommer på egen fold.

Sidste tilmeldingsfrist er d. 14. juni (ridelejren i uge 26) og d.  19. juli (ridelejren i uge 31). Du er først tilmeldt når du har indbetalt 1.400/1.450 kr. via vores hjemmeside og sendt udfyldt tilmeldingsblanket til formand@favr.dk. Tilmeldingen er bindende.

Du ser program og tilmelder dig under Events her på siden. 

Et billede, der indeholder tekst, whiteboard

Automatisk genereret beskrivelse
Hesten viser hvilke aktiviteter der er på programmet -programmet vil variere en smule afhængigt af om det er for øvede eller begynder/let øvede.

 

 

Læs mere

Generalforsamling 2021

02-05-2021

Grundet Corona afholdes den udskudte generalforsamling fredag d. 28. maj 2021, kl. 19.30.

Vi mødes udenfor rytterstuen, og er vi mere end 10 fremmødte afholdes generalforsamlingen udendørs.

Dagsorden efter vedtægterne.

Billede af Kidaha fra Pixabay

Læs mere

FØDSELSDAGSARRANGEMENT

11-04-2021

Fødselsdagsarrangment på Favr i rytterstuen 😂

Kunne du tænke dig at holde din børnefødselsdag sammen med vores skønne ponyer - så har du nu muligheden.

Vi stiller 3 elevheste til rådighed -i kan låne ridehjelme + veste. I skal selv sørge for strigling, opsadling osv.

Vi stiller vores rytterstue til rådighed med komplet køkken og toilet. Det skal afleveres i samme stand som når i kommer.

I kan værer hos os i 3-4 timer.

Skal afvikles lørdag formiddag/eftermiddag eller søndag formiddag/ eftermiddag evt. helligdage

Arrangement indeholder:

Strigle heste, sadle op, trækketur på skift (3 heste), adgang til skoven og lån af rytterstue – medbring egen mad.

Prisen er 800 kr.

Book din næste børnefødselsdag på Favr. 

Book på mail formand@favr.dk 😆

Læs mere

Info om undervisning

11-04-2021

Kære alle elever på Favr.

Her lidt opdatering på hvad vi skal huske.

1. Du må gerne møde 15 min før din time starter for at strigle og nusse om den pony du skal ride på/ du vil i løbet af uge 15 kunne se på Favr.dk hvilke pony du skal ride på de næste 2 md.

2. Du begynder først at sadle op når underviseren kommer dvs når din time starter , det er en del af at gå på hold. 

3. Hvis du skal sadle din pony af efter time , skal du huske at hænge alle tingene ind på plads og vaske biddet i vandkoppen. 

4. Mandag underviser Caroline Humelure

5. Onsdag på de 2 første hold underviser Heidi Larsen - det sidste hold har Line Holm

6. Torsdag underviser Caroline Humelure

7. Fredag underviser Marie Thesberg og Clara

8. Nyt tiltag : Hold din fødselsdag på Favr med alle dine hestevenner. Læs mere på Favr.dk

Med venlig hilsen Heidi, Caroline, Clara, Marie og Line

Læs mere

Undervisning efter påske.

06-04-2021

Kære alle ryttere der går på vores hold.

Nu er påsken ovre og vi er gået over på sommertid så det ikke bliver så hurtigt mørkt. Vi skal jo stadig ride udendørs iflg restriktionerne, så vi håber stadig på godt vejr. Men nu starter vi de alm ridetimer op - så du skal nu ride undervisning på det tidspunkt du har tilmeldt dig på vores hjemmeside. Altså ikke som før påske hvor vi rykkede nogle hold sammen. Vi glæder os til at se dig, og Josephine er sååå klar til at tage imode jer.

Er der spørgsmål kan du skrive til 40285349.

Husk vi har male dag på lørdag d. 10 fra 9-15 - så hvis du vil hygge dig et par timer sammen med andre hestefolk på Favr, så sig til , der vil være morgenmad og grillpølser.

Læs mere

Elevundervisning kører !!!

10-03-2021

En lille opdate ::

Undervisningen for eleverne har nu kørt i 10 dage, og det går rigtig godt. Vi har været UTROLIG heldige med vejret og har kunne nyde det dejlige solskin når vi har redet udendørs. Eleverne er ved at finde formen igen og ponyerne ligeså. I har taget utroligt godt imod vores 'rykken sammen på holdene pga tiden og mørket, som snart bliver bedre når nu vi går over på sommertid d 28 marts. Vores nye klubmodul zakobo fungerer optimalt og alle er vist ved at blive fortrolige med systemet. Har du en bekendt der også gerne vil igang med at ride, så tag vedkommende under armen og så finder vi et hold der passer. Som noget nyt kan man nu booke en prøvetime om fredagen kl. 16 -16,30 for 50 kr i zakobo. Der er 3 pladser til rådighed. Vi starter vores begynder hold op på fredag kl.15. 

Husk du kan låne en ridehjelm og en sikkerheds vest på Favr. Vi anbefaler dog at man skaffer sin egen hvis man ønsker at gå fast til ridning. 

Vi glæder os til at se dig på Favr 

Læs mere

Undervisning starter på mandag.

27-02-2021

Kære alle elever.

Vi starter undervisning på mandag d 1 marts. Dem der har tilmeldt sig et hold på Zakobo har fået en sms idag med hvornår de skal møde op.

Da dette er en opstarts face pga corona er der lidt ændringer i nogle holdtider. Men dette har i fået en besked om. Sidder du nu og gerne vil være med har vi stadig 5 pladser på mandags holden kl. 16,30-17,30(let øvet, kan ride selv )  -og 2 pladser onsdag kl. 17,30 - 18,30(let øvet, kan ride selv)  og 2 pladser onsdag kl.18,30-19,30 ( øvet hold )  Det kræver blot at du tilmelder dig et hold på zakobo ( det hold du gerne vil ride fast på efter corona er over ) og så sender du en mail til heidi@kjaergaarden.dk hvor du skriver at du indtil da, gerne vil ride på mandags holdet kl 16,30 -17,30 eller onsdag kl 17,30-18,30 eller onsdag 18,30-19,30 og det er først til mølle. 

Undervisningen foregår udendørs og vi forbeholder os retten til at aflyse ved frost i jorden. Sker dette vil du få en sms.

Her skal du tilmelde dig http://favr.dk  -  1. Opret først en profil til dig selv som voksen,derefter tilføjer du dit barn som familiemedlem.  2. Tilmed dit betalingskort(dankort) 3. Tilmeld kontigent. 4. Tilmeld det hold du ønsker at gå på i fremtiden. 

Vi håber på jeres forståelse og opbakning til alle disse udfordringer der kommer pga corona restriktioner i denne opstarts periode.

Vi glæder os til at se jer i næste uge.

Med venlig hilsen Mette og Heidi / Josephine og Renee`

 

Læs mere

Jubiii

24-02-2021

JUBI….. nu ser det ud til at lykkes.

Vi tror på, at onsdagens udmelding fra regeringen betyder, at vi på mandag må byde vores elever velkommen tilbage, og vi glæder os.

Følg med her på siden, hvor vi vil opdatere så snart vi får de endelige detaljer fra Dansk rideforbund om hvordan vi forholde os, for at overholde de nye restriktioner.

Og til alle dem, som endnu ikke er tilmeldt i Zakabo, så er det altså et krav før i kommer til ridning.

Læs mere

Hjælp!

29-01-2021

Selvom de nuværende restriktioner gør at rideklubben ikke kan tilbyde undervisning, bliver vi nødt til stadig at opkræve de sædvanlige betalinger. Klubben har hver måned store udgifter til leje af faciliteter, heste samt foder og pleje, og vi har simpelthen ikke pengene til det hvis ikke vores medlemmer støtter op om klubben. Derfor bliver vi nødt til at bede om jeres hjælp til at holde liv i rideklubben indtil vi atter må åbne for undervisning af vores søde og skønne elever.

Vi håber der åbnes for en hjælpepakke vi kan søge senere, men da en del stadig ikke har oprettet sig som medlem og betalt kontingent, får vi i givet fald problemer med at dokumentere antallet af medlemmer og de indtægter vi er gået glip af. Det er derfor vigtigt at alle medlemmer hurtigst muligt bliver oprettet og betaler det halvårlige kontingent. Link til kontingent: https://favr.dk/team/1

Til vores elever lyder vores bøn, at I tilmelder og betaler til jeres hold. Vi ved godt at det er mange penge som I får meget lidt og måske slet intet for. Vi har valgt at nedsætte undervisningsgebyret med 100 kr/mdr. Dvs. at der fra februar og frem til der atter åbnes for undervisning trækkes 275kr. pr. mdr., i stedet for de sædvanlige 375 kr. for tilmeldt undervisningshold. Link: https://favr.dk/teams

I håbet om at nogle har lyst og råd til at betale fuld pris for undervisning eller på anden måde give ekstra støtte til rideklubben, har vi oprettet denne tilkøbsmulighed. Køber du dette sponsorat støtter du klubben med ekstra 100 kr. Link: https://favr.dk/vare/1

Vi vil godt udtrykke vores taknemmelighed for de medlemmer, både elever og privatryttere der troligt betaler det sædvanlige samt til vores ”landlady” Heidi, der også har givet en klækkelig rabat for at hjælpe os igennem. Hjælp os med at løfte i flok….

På forhånd tak og tak for forståelsen
Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev januar 2021

24-01-2021

Information om det nye system til håndtering af medlemmer, kontingent, etc. for Favrskov Rideklub
Som tidligere nævne har vi i Favrskov Rideklub lanceret et nyt system - Zakobo, til håndtering af medlemmer, kontingent, etc. Vi skal være de første til at indrømme at lanceringen ikke har fungeret gnidningsfrit. Der har været opstartsvanskeligheder og der har manglet generel information. Det er vi kede af og det undskylder vi. Kunne vi gøre det om igen, ville opstarten nok køre på en lidt anden måde. Formålet med dette opslag er at rette lidt op på det og give noget generel information.

Baggrund
Der er mange bevæggrunde for at indføre et nyt system

 • Som ny konstitueret bestyrelse måtte vi erkende, at der var for mange ting som ikke har fungeret og ikke har været styr på eller overblik over. Betalinger, aftaler, medlemmer, kontingent, hal-kort har været noget rod. Noget så simpelt som: ”Hvor mange medlemmer er der” kunne ikke besvares, og det kunne vi som bestyrelse ikke stå inde for.
 • Bestyrelsen ønsker en højere grad af digitalisering for at lette/forbedre kommunikationen til de enkelte medlemmer samt nemmere arrangere og koordinere arrangementer
 • Bestyrelsen ønsker at arbejdsbyrden i forbindelse med trivielle opgaver som opkrævning af kontingent automatiseres i så høj grad som muligt. Husk på at bestyrelsens medlemmer sidder der frivilligt og ulønnet.

Fordele ved det nye system

 • Betaling kan nu ske med kreditkort eller MobilePay og med automatisk betaling. Ikke mere gammeldags bankoverførsel
 • Bestyrelsen får nu meget bedre overblik over hvem der skal betale hvad, hvornår og om der skulle mangle betaling. Det har betydet at de medlemmer som har haft orden i deres sager (og samvittighed) har måttet yde mere til fællesskabet end andre.
 • Styrket økonomi: Når der kommer styr på indtjeningen, får klubben en bedre økonomi til gavn for alle medlemmer
 • Meget bedre styr på medlemmer og kommunikation med disse både i forbindelse med undervisning og arrangementer

Vi håber I vil tage godt imod Zakobo og vi er sikre på at på sigt vil systemet gavne os alle sammen.

Sådan kommer du i gang med Zakobo

Nye systemer kan ved første øjekast virke uoverskuelige. Vi mennesker kommer med en indbygget modstand mod forandring som det nogle gange kræver lidt anstrengelser at overvinde ????. Fat mod. Systemet er rent faktisk udviklet af meget dygtige mennesker som bruger meget tid på at designe en brugeroplevelse som er intuitiv og forståelig.

Vi forventer at du som medlem eller forældre til yngre medlem klikker ind på https://favr.dk/ og:

 1. Er medlemmet under 18 år har vi brug for forældres kontaktoplysninger. Derfor
  1. Opret en profil for en myndig forældre (betaleren)
  2. Opret profil for medlemmet
 2. Er medlemmet 18 år eller ældre:
  1. Opret en profil (betaleren)
 3. Tilmeld og betal medlemskontingent. Vi er i den forbindelse godt klar over at der ved en fejl er sent opkrævning ud på mail i det ’gamle’ system. Det kan I læse mere om her: Refusion for januar 2021. Det er dog en nødvendighed at du/I betaler kontingent i Zakobo og får refunderet evt. kontingent fra det gamle system.
 4. Evt. tilmeld medlemmet til relevante undervisningshold

 Alt dette er endvidere beskrevet i vejledningen, som du finder her: Vejledning

Undervisning
Corona rammer også en institution som Favrskov Rideklub rigtig hårdt. Vi må ikke levere undervisning (det som klubben primært lever af), men klubben har stadig de samme udgifter til heste, faciliteter, træner, etc. Favrskov Rideklub skal hver måned punge ud med et anseligt 5 cifret beløb for overhovedet at eksisterer. Hestene skal stadig passes og plejes og have mad. Der skal stadig betales husleje, varme og vand. Det er også derfor at vi i bestyrelsen i Favrskov Rideklub appellerer til medlemmernes gode hjerte og pengepung om frivilligt at betale for undervisning, selvom vi ikke har lov til at levere den undervisning i betaler for. Bestyrelsen vil så vidt muligt prøve at kompensere med ekstra arrangementer og events i det omfang det er muligt. Vi beder dog klubbens medlemmer om at have realistiske forventninger til disse. Husk på at den betaling for undervisning vi beder jer frivilligt om at betale ikke går ind og står på en konto men bruges til at dække klubbens løbende udgifter som mad til hestene, så vi også har en klub efter Corona. Og for at holde livet på rideskolen lidt “live” er der nogle fantastiske frivillige der filmer rideskolehestene. Og ikke nok med det, så vil der komme en lille beskrivelse om hver af dem fra deres parter om livet som partsrytter og en præsentation af hestene.

Halbooking

Som mange ved har vi valgt at flytte halbooking over i Zakobo. Det er der flere grunde til men vi indrømmer også at den tungeste er at vi var bekendt med at ikke alle der benyttede hallen rent faktisk betalte deres kontingent. Det er hverken fair over for klubben eller for de der bidrager som de er forpligtet til. Med Zakobo er det ikke muligt at booke en haltid før kontingentet er betalt, og vi håber at det kan rette op på den ulighed der desværre har været. Så kan man stille spørgsmålstegn ved om det lige er i Corona-tiden med ekstra restriktioner man skal rette op på det? Men ingen bliver pålagt at betale noget de ikke burde betale i forvejen, og det er jo netop nu at klubben absolut ikke har råd til hvis nogle ikke betaler det de skal.

Når det så er sagt kunne vi godt have ønsket at vi havde fået indført overgangen mellem den tidligere kalender og Zakobo på en mindre forhastet måde. Vi havde travlt og var utålmodige og vi beklager at vi ikke huskede lige at give jer tid til at lande i det også. Men vi ”hører hvad I siger” i alle beskederne på Facebook, og vi tager det hele med i vores overvejelser og evaluering.

Forventninger til fremtiden
Zakobo er et omfattende system med mange gode funktioner. Vi tager nu de første i brug med betalingssystemet, men vil løbende tilføje nye funktioner og flytte funktionalitet fra den eksisterende hjemmeside over i Zakobo. Dette vil ske løbende hen over foråret og sommeren, og vi glæder os til at få et godt overblik og velkørende drift af klubben via Zakobo.

Tak
Vi er overordentligt taknemmelige for den opbakning og velvilje mange af jer har vist. Vi har fået mange tilkendegivelser om betaling for undervisning og det er klubben rigtige glade for. Det er jo hele eksistensgrundlaget for klubben.

 

 

 

 

 

Læs mere

Nyt medlemssystem

28-04-2020

Vi er glade for at kunne meddele at vi nu kan begynde at benytte vores nye medlemssystem (Zakobo).

Så start med at oprette en profil ved at gå til den midlertidige adresse: https://favr.dk/

, og log derefter ind.

Er du voksen og skal administrere dit barn, så start med at oprette dig selv først, og derefter tilføj barn / familiemedlem.

Barn kan altid splittes ud med selvstændigt login senere, det kræver blot en e-mail adresse.

Holdtilmelding

Har gjort således at januar måned giver 50% rabat, hvis man tilmelder sig efter d. 15. januar på sit hold. Så ønsker man at støtte klubben må man meget gerne tilmelde sig sit hold her: https://favr.dk/teams
, og ellers venter man blot med holdtilmelding til efter d. 15. januar.

Haltider

For at benytte hallen, skal man fra i morgen mandag d. 11. januar 2021 benytte udlejningsmodulet her https://favr.dk/udlejninger
, og ikke længere google kalenderen.
(har indmeldt en lille fejl til Zakobo, da der står 200 minutter pr. blok, og ikke 2:00 timer, men en blok er 2 timer, selvom den viser 200 minutter)

Læs mere