Generalforsamling 2024

05-03-2024

Generalforsamling afholdes mandag d. 25. marts 2024, kl. 19.00 i rytterstuen.

Agenda ifølge vedtægter:

§10 Generalforsamling

a) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

b) Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af årets første kvartal.

c) Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel. 

d) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

e) Stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 18 år. Forældre til aktive medlemmer under denne alder overtager stemmeretten med 1 stemme pr. forældrepar pr barn, med max. 1 stemme pr. fremdmødt.

f) Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal.

Ved vedtægtsændringer dog med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Referat af generalforsamlingen skal underskrives/godkendes af den afgående bestyrelse og af dirigenten.

Vedrørende valg:

Ingen i den nuværende bestyrelse genopstiller, og det er:

Mette Rosenlund Thesbjerg, formand (genopstiller ikke)
Majken Højlund, næstformand (genopstiller ikke)
Lone Feldballe, bestyrelsesmedlem (genopstiller ikke)

Forslag:

Vi har modtaget følgende forslag fra Søren Madsen.

Konstruktivt uddrag fra e-mail:
”… for at give en ny bestyrelse de bedste arbejdsvilkår fra starten og få de rigtige mennesker på de poster hvor de kan bruge deres kompetencer bedst muligt. Mener jeg at paragraffen er til hinder for at få den bedst mulige sammensætning af en kommende bestyrelse. ”

Vedtægten som den er 

a. § 7 c) På generalforsamlingen vælges formanden og kassereren direkte. Formanden vælges for 2 år ad gangen og er på valg i lige år. Kassereren vælges for 2 år ad gangen og er på valg i ulige år. Efter valg af formand og kasserer vælges den øvrige bestyrelse og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og webmaster på førstkommende møde, senest 14 dage efter generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Forslag til vedtægtsændring

b. På generalforsamlingen vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på førstkommende møde, senest 14 dage efter generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.  Alle medlemmer vælges for en 2-årig periode.
Evt. skal vi tilføje passagen omkring: (Formanden vælges for 2 år ad gangen og er på valg i lige år. Kassereren vælges for 2 år ad gangen og er på valg i ulige år). Her skal vi dog tage stilling om kassereren så i første omgang kun vælges for 1 eller 3 år.
 

Vi har modtaget følgende fra Kirstine Nørgaard Olsen

1. Da klubben ofte har svært ved at få folk til at  hjælpe til klubbens arrangementer, foreslår jeg, at det bliver obligatorisk for alle medlemmer at  deltage i frivilligt arbejde i klubregi minimum 4 timer årligt. (Hjælp ved stævner, rengøring i klubhus, deltage i udvalgsarbejde mm.)

2. Forslag til diskussion:
Da det tilsyneladende har været svært at hverve medlemmer til bestyrelsen kunne man overveje at visse af bestyrelsens arbejdsområder bliver varetaget seperat mod en mindre aflønning. 
Som jeg har forstået det, er varetagelsen af elevundervisning/elevhestene og arbejdsopgaverne omkring dette meget tidkrævende. Kunne denne del lønnes, således at bestyrelsens arbejde kan fokuseres på “klubarbejde”? Her tænker jeg specielt på tiltag og synlighed for klubbens medlemmer med meget større satsning på at engagere klubbens medlemmer i det frivillige arbejde for klubben (udvalg, stævner, ryttermærker, “uddannelse” af de unge piger i klubben til f.eks. at kunne varetage elevundervisning og være ressourcer i ridelejr mm).
Det er selvfølgelig en forudsætning, at klubben har det økonomiske råderum til dette.
Jeg ønsker en fælles debat omkring, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt og “knap så farligt” at deltage i bestyrelsesarbejde i klubben.